ਬੈਂਤ - ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਮਹਾਂਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਜੋਰ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਾ ਲਿਆ ਏ।
ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਾਪਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ।
ਮਹਾਂਰਾਜ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹਜਾਰੀ ਬਾਗ ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਲਿਆ ਏ।
ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਏ।
ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਅੱਟਕ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਢੋਅ ਲਾ ਲਿਆ ਏ।
ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋਏ ਆਸਣ ਤਖਤ ਤੇ ਆਣ ਅਜਮਾ ਲਿਆ ਏ।
ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਤੇ ਫਤਹਿ ਬੁਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮੁੱਖੋਂ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਏ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੀ ਅਫਸੋਸ ਭੋਰਾ ਕਿ ਵੇਲਾ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਏ।
ਜੋ ਘੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਟੁਟ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਏ।
ਜੋ ਰਹਿਣ ਰਲਕੇ ਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾਏ।
ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤਹਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ।
ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਦੇ