ਗ਼ਜ਼ਲ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਨਿੱਕੇ  ਨਿੱਕੇ  ਮਸ਼ਲੇ  ਅੱਜ ,ਸਾਰੇ  ਵੱਡੇ  ਹੋ  ਗਏ ,
ਸਹਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਅੱਜ,ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ।
ਧਰਮਾਂ  ਦੇ  ਨਾਂ  ਤੇ  ਅੱਜ  , ਲੋਕ  ਮਰੀ  ਜਾਂਦੇ ਨੇ ,
ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਚ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ , ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਖੱਡੇ ਹੋ  ਗਏ ।
ਪੁਠੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ , ਕੁਰਸੀ  ਤੇ  ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ,
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਓਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ,ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਘਰੋ ਕੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ।
ਧਰਮ  ਨਾ  ਕਦੇ  ਮਰਦਾ , ਮਰਦੇ  ਨੇ  ਇਨਸਾਨ ,
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋ ਲੋਕ ਯਾਰੋ , ਅੱਜ ਠੱਗੇ ਹੋ  ਗਏ ।
ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚ , ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਓਹੀ ਦੇਵੀ ਮਰਦੀ ,
'ਦਰਦੀ'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗ ਜਨਨੀ ਦੇ,ਅੱਜ ਕੱਦ ਮੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ।

ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
ਸੰਪਰਕ ਨੰ:-9855155392
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ਼ਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ।