ਕਵਿਤਾ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਕੀ ਪਤਾ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ,
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਦੀ ,
ਲੁੱਟ ਮੁੱਢ ਤੋ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ,
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ।
ਕੀ ਪਤਾ ..... .... ..... ....
ਕੀ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਏਥੇ ,
ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ,
ਕੀ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਏਥੇ ,
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੌਡਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ,
ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ , ਬੱਚੇ ਗਵਾ ਲਏ ,
ਕਈਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ , ਮੌਤ ਹਜੂਰ ਦੀ ।
ਕੀ ਪਤਾ ..... ..... ..... ..... ......
ਬੀਜਿਆਂ  ਕਿਸੇ  ਨੇ ,
ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੱਟਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ,
ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ,
ਫੈਦਾ  ਖੱਟਿਆਂ  ਕਿਸੇ   ਨੇ ,
 ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ,
ਜਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਜਰੂਰ ਦੀ ।
ਕੀ ਪਤਾ .... .... ..... ..... ..... .....
ਕੋਈਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ,
ਕੋਈਲੋਕ ਸਭਾ ਚ , ਰੌਲਾ ਪਾਈਜਾਂਦੇ ਨੇ ,
ਕੋਈਕਹਿ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ,
ਕਾਰੋਬਾਰ , ਆਪਣਾ ਵਧਾਈ  ਜਾਂਦੇ ਨੇ ,
'ਦਰਦੀ' ਐਵੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ,
ਨਹੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਲੇਗਾ , ਚੁੱਲੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ।
ਕੀ ਪਤਾ .... .... .... .... ... .... ....

ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
ਸੰਪਰਕ :- 9855155392