ਵਾਤਾਵਰਣ - ਦੀਪ ਰੱਤੀ

ਚਿੱੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ,
ਇੱਲਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ...
ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਤਣੋ ਓ  ਪਾਣੀ.....!!

ਚੁੱਕ ਕੁਹਾੜਾ ! ਤੈਂ ਰੁੱਖ ਨੇ ਵੱਢਤੇ
ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ, ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ,

ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ......
ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ,..!!.
ਬੰਦਿਆਂ ............ ਹੋਸ਼ ਕਰ, !
***************************

ਕਰ ਕਰ ਸਪੇਰਿਆਂ,
ਫਸਲਾਂ ਚੋਂ, ਨਦੀਨ ਸੁਕਾਏ,
ਪਾ ਪਾ ਖਾਦਾਂ ਆਂ,
ਅਨਾਜ਼ ਨਿਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਾਏ,
ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ,
ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਟਰੈਫਿਕ ਵਧਾ ਕੇ
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਜਾਣੀ,
ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਸ਼ ਕਰ,
ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ,
ਬੰਦਿਆਂ........... ਹੋਸ਼ ਕਰ..!
**************************

ਅਦਿੱਖ ਪ੍ਮਾਤਮਾਂ ਦੀ
ਤੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਆ

ਪਰ, ਪ੍ਤੱਖ ਕੁਰਦਤ ਨੂੰ,
ਦੋਨੇ-ਹੱਥੀ, ਤਬਾਹ ਏ ਕਰਦਾ,

ਜੜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 'ਚ, ਖੁਦ ਦਾਤੀ ਫੇਰੇ,
ਵੱਢ ਵੱਢ ਰੁੱਖ, ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ,

ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦੀ, ਨਾ, ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਂ ਜਾਣੀ
ਬੰਦਿਆਂ ਹੌਸ਼ ਕਰ,
ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ,
ਬੰਦਿਆਂ .........ਹੋਸ਼ ਕਰ...!!
*****************************

ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਕ ਬੰਨ ਕੇ,
ਕਿਹਦੇ, ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਂਗਾ,

ਪੰਜ-ਆਬਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ,
ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਂਅ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ,

ਵਿਉਪਾਰੀ-ਵਰਗ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਧੰਦੇ ਏ
ਹਵਾ,ਪਾਣੀ, ਜਦ, ਮੁਲ ਮਿਲਣੇ, ਬੰਦੇ
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ, ਕਰੌੜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਮਾਉਣੀ
ਬੰਦਿਆ ਹੋਸ਼ ਕਰ,
ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ,
ਬੰਦਿਆਂ ..............ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰ !!

☞☞☞ ਦੀਪ ਰੱਤੀ 9815478547