ਪਰਦੇਸੀ ਸੱਜਣਾ - ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਨ ਫਰਾਂਸ

ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਸੱਜਣਾ ਜਦੋਂ ਲਾਏ ਸੀ ਡੇਰੇ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਘੇਰੇ
ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਸੱਜਣਾ..............


ਆਈ ਸੀ ਬਹਾਰ ਗਲੇ ਵਿਚ ਮੇਡੀਂਆ ਪਾਈਆਂ ਤਨਹਾਈ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਈ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ , ਚਾਅ ਘੂੰਘਟ ਵਿਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਖ਼ਿਜ਼ਾਂ ਪਈ ਸਮਝਾਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਛਹਿਬਰ ਲਾ ਦਿਤੀ ਧੜਕਨ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਵੇ ,ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ
ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਸੱਜਣਾ ਜਦੋਂ ਲਾਏ...........


ਅਧਮੋਏ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੋਏ ਹਾਸੇ ਸੀ ਕੰਬਦੇ
ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਏ ਸੀ ਲੰਘਦੇ
ਗਲਵੱਕੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਪਾਈਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ , ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਸੀ ਰੋਂਵਦਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲ , ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਣ ਘਰ ਵਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਸੱਜਣਾ .................


ਵਕਤ ਵੀ ਕਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਝੂਠੀਆਂ ਦਏ ਤਸੱਲੀਆਂ

ਹੱਥੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗਲੀ ਪੈਰੀਂ ਭਾਂਬੜ ਬਲੀਆਂ
ਮਹਿੰਦੀ ਛਾਲੇ ਪਾ ਦਿਤੇ ਅੱਗ ਪਈ ਸੇਕ ਮਚਾਵੇ
ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੱਢ ਨਾ ਵਾਜ ਪਈ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਡਰਾਵੇ 'ਕੁਲਵੰਤ' ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਤੜਫਦੀ ਸੋਚੀ ਤੂੰ ਚੰਨਾ ਮੇਰੇ .....................


ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਸੱਜਣਾ ਜਦੋਂ ਲਾਏ ਸੀ ਡੇਰੇ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਘੇਰੇ