ਸਰਪੰਚ ਜੀ , ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਰੂ ਚੱਲੂ ? - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

      ਓ ਮੈਬਰਾਂ , ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੀ ! ਪਰ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ । ਉਪਰੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਮੇਰੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਂ , ਤੁਸੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ । ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂ ।
         ਸਰਪੰਚ ਜੀ , ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ?
      ਓ ਮੈਬਰਾਂ , ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ! ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ , ਦੋ ਪੇਟੀਆਂ ਮਿਲਜੂ । ਮੈਬਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਸਰਪੰਚੀ । ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮਿਲੂ । ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ , ''ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋ ਵੱਧ ਨਹੀ ਦੇਣੇ'' । ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ, ਮੈ ਕਰਾਦੂ । ਬਾਕੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ । ਏਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ । ਏਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ , ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ , ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ । ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਧਰਮਸਾਲਾਂ , ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ।
        ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਆਂ । ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ । ਭਾਵੇ ਪਾਰਟੀ ਕੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ , ਏਨਾਂ ਨੂੰ । ਪਾਰਟੀ ਪਿਛੇ ਤਾਂ,  ਇਹ ਸਿਰ ਵੀ ਪੜਵਾ ਲੈਦੇ ।  ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ । ਬਾਕੀ , ਜੋ ਐਧਰ ਓਧਰ ਫਿਰਦੇ , ਤੂੰ ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ । ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋ ਬੰਦੇ ਤੋੜੋ । ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ , ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ।
               ਠੀਕ ਹੈ , ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਬ । ਮੈ ਦਿੰਦਾ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਕਰਦਾ , ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ।
                                          ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
                                 ਸੰਪਰਕ ਨੰ :- ੯੮੫੫੧੫੫੩੯੨
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾ ਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ।