ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ - ਸ਼ੌਂਕੀ ਫੂਲੇਵਾਲ

ਬੋਹੜ ਦੀ ਠਿੰਢੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਠਿੰਢੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਾਂ। ਹੁੰਦੀ ਏ

ਮਾਂ ਜਿਹੇਆ ਲਾਡ ਲਡਾਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਕਦੇ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੋਹੰੰਦੀ ਏ ਭੇਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ

ਮਾਂ ਬੱੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਭੁੱਖਾਂ ਤੇਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖੜੇ ਵੀ  ਜਰਦੀ
ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੰਗ ਲੲੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਐ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਾਂ। ਹੁੰਦੀ ਐ

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੱਬੇ
ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੇ
ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਰਦ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਐ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ

ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਉੱਥੇ ਵਰਦਾ
ਸ਼ੌਂਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗਾਂ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਐ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ