ਠੰਢੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ - ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਮੰਨਣ

   ਠੰਢੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ, ਏਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ!
   ਸਈਓ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆਖਦੀ, ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਹ।
   ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਚਲਦੀ, ਏਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕੌਣ!
   ਸਈਓ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆਖਦੀ, ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
   ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ
   'ਵਾਜਾਂ ਜੋ ਪਖੇਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਤੱਕਿਆ ਬਸੰਤ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤੇ
   ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰਾਹ।
   ਸਈਓ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆਖਦੀ ૴।
   ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਓਸਦਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਉਹ
   ਰੰਗ ਫੁੱਲ-ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਛੁਹ
   ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿਕ ਓਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਗਮ ਅਥਾਹ।
   ਸਈਓ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆਖਦੀ, ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਹ।
(ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਮੰਨਣ)
94173-45485