ਵਿਸ਼ਵ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਿਨ -10 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਗੁਰਭਿੰਦਰ  ਗੁਰੀ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਹੈਮਿਓਪੈਥਿਕ  ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਨਾਲੋਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
........

ਡਾ. ਸੈਮੂਅਲ ਹਾਇਮੈਨ ਇੱਕ ਫਿਜਿਸ਼ਿਅਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ਼  ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਿਨ -10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਲੋਕ  ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।  ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੁਖਾਰ, ਜੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਪਥਰੀ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆ , ਬਾਂਝਪਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ਼ੱਲ ਜੇਕਰ ਤੁੱਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵੋ।।ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਰਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਡੋਸੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਢੱਕਣ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਪਾ ਲਵੋ।
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਦਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ।    
ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ।ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਪਿਆਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹੈਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੈਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅੱਲਗ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ  ਸਗੋਂ ਰੋਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈਮਿਓਪੈਥਿਕ  ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਨਾਲੋਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਨਸ਼ਿਕ, ਸਰੀਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੈਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹੈਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡਇਫੈਕਟ ਨਹੀ ਹੈ॥


ਗੁਰਭਿੰਦਰ  ਗੁਰੀ
99157-27311