ਬਾਲ ਗੀਤ : ਭਾਈ ਆਇਆ  - ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਮੰਨਣ

ਭਾਈ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਆਇਆ
ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਈ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਆਇਆ।
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੂੰਡਾ ਹੈ ਬਈ
ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਈ।
ਗਿਰੀ ਪਕੌੜਾ ਸੁਆਦੀ-ਸੁਆਦੀ
ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ।
ਪਿੰਨੀਆਂ ਸੀਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਨੇ
ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਈ ਨੇ।
ਲਵੋ ਕੁਰਕੁਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਦੀ
ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਓ ਕਦੀ-ਕਦੀ।
ਆਲੂ, ਚਿਪਸ, ਪਾਪੜੀ-ਭੁਜੀਆ
ਖਾਓ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ।
ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਚਕ ਜੋ ਗਿਰੀਆਂ ਵਾਲੀ
ਖਾਣੀ ਚਾਹਵਾਂ ਭਰ ਕੇ ਥਾਲੀ।
ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਵੀ ਚੱਬੋ
ਹੱਸੋ, ਖੇਡੋ, ਗਾਓ, ਨੱਚੋ।
ਗਲੀ ਚੋਂ ਜਦ ਵੀ ਪਾਂ-ਪਾਂ ਸੁਣਦਾਂ
ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾਂ।
        (ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਮੰਨਣ)
            94173-45485