ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ -ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਪਾਲ ਪੁਰ’

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ‘ਗੱਫਿਆਂ’ ਦਾ
ਥਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਤਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ
ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਵਾਅ੍ਹਦਿਆਂ ਖਿਲਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅੱਡੋ ਅੱਡ
‘ਕੁਰਸੀ’ ਹੀ ਮੱਲਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਦਸ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੇਤਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਆਹ ਫਰੀ ਤੇ ਔਹ ਫਰੀ ਦਿੰਦਾ ਐ ‘ਗਰੰਟੀ’ ਕੋਈ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਤਾ ਐ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ’ ਭਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਖੋਲ੍ਹ ’ਤੇ ‘ਫਲੱਡ ਗੇਟ’ ਗੱਪਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ
ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਹੜ੍ਹ’ ਦੇਖੋ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ!
      -ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਪਾਲ ਪੁਰ’
          001-408-915-1268