ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਾਲ਼ੀ ਚੋਰ ? - ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਪਾਲ ਪੁਰ’

ਔਖਾ ਝਾਕਣਾ ਸਿਆਸਤੀ ਪਰਦਿਆਂ ’ਚੋਂ

ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਘਟਾ ਘਨਘੋਰ ਬੇਲੀ।

ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਬੰਦਾ ‘ਫਲਾਣਿਆਂ’ ਦਾ

ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਲੀ।

ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ‘ਦੋਵੇਂ’

ਬਣਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ‘ਚੰਨ-ਚਕੋਰ’ ਬੇਲੀ।

ਡੂੰਘੀ ਫੇਰਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਰੀ

ਦੇਣ ਬਿਆਨ ਜਿਉਂ ਕਰਨ ‘ਟਕੋਰ’ ਬੇਲੀ।

‘ਮਨੋਰੰਜਨ’ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ

ਹੋਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਬੋਰ’ ਬੇਲੀ।

‘ਅਲੀ ਬਾਬੇ’ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ

‘ਚਾਲ਼ੀ ਚੋਰਾਂ’ ’ਤੇ ਪੈਣ ਜਦ ‘ਮੋਰ’ ਬੇਲੀ!

     -ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਪਾਲ ਪੁਰ’

      001-408-915-1268