ਇਕ ਸਾਧ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ - ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ

ਮੈਂ ਸਾਧ ਬੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ
ਵਰਤਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਲੀਲ੍ਹਾ ਜੀ
ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਉ ਮਿਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ
ਮੈਂ ਖ਼ਾਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਛਾਣੀ ਜੀ
ਗਲ਼ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਜੀ
ਤਬੈ ਸੰਤ ਹਮ ਨੇ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ
ਨਾਲ਼ ਇਕ ਸੌ ਅੱਠ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਉ ਚਾੜ੍ਹ ਗਏ ਡੇਰੇ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਅੱਥਰੂ ਬੜੇ ਹੀ ਕੇਰੇ ਸੀ
ਨਾ ਤਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ
ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਕੱਟੀ ਬੜੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਜੀ
ਮਸੀਂ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ
ਤਬੈ ਸੰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ
ਨਾਲ਼ ਇਕ ਸੌ ਅੱਠ ਲਗਾਇਆ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਕੱਛੇ ਜੀ
ਨਾਲ਼ੇ ਚਾਰੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਵੱਛੇ ਜੀ
ਘੁਟਵਾਈਆਂ ਸਾਧ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਜੀ
ਸਾਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਜੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਰ ਸਾਰੇ
ਤੀਰ ਉਸ 'ਤੇ ਫੇਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ
ਤਬੈ ਸੰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ
ਨਾਲ਼ ਇਕ ਸੌ ਅੱਠ ਲਗਾਇਆ ਹੈ

ਸਾਧ ਮਰਿਆ ਤੇ ਪਏ ਝਮੇਲੇ ਜੀ
ਗੱਦੀ ਲਈ ਲੜ ਪਏ ਚੇਲੇ ਜੀ
ਵਰ੍ਹੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ ਜੀ
ਗਈ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਖੇਡੀ ਹੋਲੀ ਜੀ
ਨਾਲ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਫਿਰ
ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਇਹ ਹਥਿਆਇਆ ਹੈ
ਤਬੈ ਸੰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ
ਨਾਲ਼ ਇਕ ਸੌ ਅੱਠ ਲਗਾਇਆ ਹੈ

ਇਕ ਚੇਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਕੀ ਸੀ
ਫੇਰੀ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਹਾਕੀ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾਹਣੋ-ਵਾਹਣੀ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾਹਣੋ-ਵਾਹਣੀ ਜੀ
ਹੁਣ ਚਲ ਪਿਆ ਵਾਂਗਰ ਪਾਣੀ ਜੀ
ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਜੀ
ਛਿੱਤਰ ਨੇ ਸੁਖ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ।
ਤਬੈ ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ।
ਨਾਲ਼ ਇਕ ਸੌ ਅੱਠ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਲਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਣ ਲਈ
ਪਾਠ ਇਕ ਸੌ ਇਕ ਰਖਾਇਆ ਹੈ
ਤਬੈ ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ
ਨਾਲ਼ ਇਕ ਸੌ ਅੱਠ ਲਗਾਇਆ ਹੈ


ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ
14 July 2017