ਨਵਾਂ ਸਾਲ - ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਵੀ

ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀਹ ਸੌ ਬਾਈ ਸਾਲ    
ਲਿਆਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਨਾਲ਼
ਸੁਖ-ਸਾਂਦ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ
ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ
ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦਾ
ਇਕੀ ਲੰਘਿਆ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼
ਆਪੂੰ ਡੈਲਟੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਹੋਰ ਲੈ ਆਇਆ ਭਾਈ ਨਾਲ਼
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ  ਓਮੀ ਓਮੀ
ਫੜ ਲਈ ਇਹਨੇ ਤਿਖੀ ਚਾਲ  
ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਕੇ
ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ, ਰੱਖੋ ਦੂਰੀ
ਰੱਖੋ ਸੇਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾਲ਼
ਮੌਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ‘ਤੇ
ਆਈ ਬਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਾਲ਼
ਮਹਿਫ਼ਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਵੀਰਾਨ
ਫੇਰ ਸਜਾਈਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ਼