ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੀਪਣੀ - ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ

ਦੋਵੇਂ  ਹੱਥੀ   ਫੜਕੇ  ਝੰਡੀ,  
ਚੋਰਾਂ  ਨੇ  ਹੈ  ਖੋਲ੍ਹੀ  ਮੰਡੀ।

ਮੈਥੋਂ ਲੈ  ਕੇ ਮੈਨੂੰ  ਦੇ ਦਿਉ,
ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵੰਡੀ।

ਕੱਚੇ  ਲੇਖਕ  ਅੱਗੇ  ਹੋਇਉ,
 ਪੱਕੇ ਦੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਭੰਡੀ ।

ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਬੈਠੇ,
ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ  ਦੀ ਜਿਉ ਰੰਡੀ ।

ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ,
ਪਿੰਡ  ਪਿੰਡ  ਤੇ ਡੰਡੀ  ਡੰਡੀ।

ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕਰਦੀ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਫੜਕੇ ਫੰਡੀ।

ਮਾਣ ਲੈ  ਬਾਬਾ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ,
ਇਹ ਕੁਲਫੀ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਠੰਡੀ।

ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਨੀ ਖਾਂਦੀ,
ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਚੰਡੀ।

ਸ਼ਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਗੀਜੇ ਪਾਈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡੀ।

ਤੇਰੀ ਪੀਪਣੀ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਨਣੀ,
ਇੱਥੇ  ਬਣੀ  ਪਈ  ਐ  ਮੱਛੀ  ਮੰਡੀ।
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ