ਬੇਵਫਾ ਸੱਜਣ - ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ

ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ
ਉਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਦਾ ਮੰਗੀ ਮੈਂ
ਜਿਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ ਤੱਕਣ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ
ਉਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀ ਵਜਾ ਮੰਗੀ ਮੈਂ
ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ ਸੀ
ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਜਾ ਮੰਗੀ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਵੱਖ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਮੰਗੀ ਮੈਂ
ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੰਗੀ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਵਾ ਏਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ
ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਭੁਲਣੇ ਦੀ ਦਵਾ ਮੰਗੀ ਮੈਂ
                ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ
                94786-22509