ਬਲਵਾਨ - ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਬਲਵਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ।
ਬਲਵਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ
ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਹੱਕ-ਰੋਟੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ।
ਬਲਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ
ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਰੋਟੀ ਨਾਲ,
ਪੈਸੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ।

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਸਲੋਹ ਰੋਡ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ-9915803554