ਵਕਤ - ਸੁੱਖਵੰਤ ਬਾਸੀ

ਵਕਤ, ਸੋਚਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸੋਚਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।

ਵਕਤ ਜੋ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ!
ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੀਏ !

ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ,
ਚੰਗਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ!
ਮਾੜੇ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ,
ਫਿਰ ਸਭ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ,
ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆਸ ਪਾਸ!
ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ,
ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ!

ਵਕਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀਂ,
ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਾਤ।
ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਦੱਸਦੇ,
ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਔਕਾਤ!
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁਲੀਏ ਨਾ, ਨਾ ਭੁਲੀਏ ਔਕਾਤ!

ਵਕਤ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ!
ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ,
ਵਕਤ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ!
ਕਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਿਰਧਨ, ਨਿਰਧਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਨ,
ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ!

ਵੰਤ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ,
ਵਕਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੇ,
ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਰੱਬਾ,
ਕਦੇ ਚੜੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨ!

ਸੁੱਖਵੰਤ ਬਾਸੀ
ਫਰਾਂਸ
13 Nov. 2018