ਦੋਸਤ - ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ.......
ਉਦਾਸ ਹੋਤੀ ਹੂੰ ਜਭ ਮੈਂ,
ਤੋ ਖੂਬ ਹਸਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।

ਨਰਾਜ ਹੋਤੀ ਹੂੰ ਜੋ ਮੈਂ,
ਮੇਰੇ ਨਖ਼ਰੇ ਉਠਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ,

ਦੋਸਤੀ ਕੇ ਫ਼ਰਜ ਉਠਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ,
ਮੈਂ ਜਭ ਜਭ ਰੋਤੀ ਹੂੰ ,
ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਉਠਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ,
ਯੇਹ ਬਾਤ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ,
ਘਭਰਾ ਜਾਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਭੀ ਤੋ,
''ਮੈਂ ਸਾਥ ਹੂੰ ਤੇਰੇ'' ਯੇ ਜਤਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ,
ਤਭੀ ਤੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।


ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ,
ਯਮਨਾ ਨਗਰ,
ਹਰਿਆਣਾ।