ਗ਼ਜ਼ਲ - ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ( ਸੰਜੀਵ )

"ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਐਸਾ, ਆਮਣਾ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਗਾ ਤੇਰਾ-ਮੇਰਾ,
ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾਂ, ਮੈ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈ ਉੱਤਰ ਦੂਗਾਂ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ,
ਕਿਆ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਜੰਗ ਮੇਂ, ਸ਼ਾਈਦ  ਦੋਨੋਂ  ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ"
ਏਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਤੋ ਬਾਤ ਹੈ,
ਚੰਨ ਚੜਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਗਾ।।


ਬਿਖਰੇ ਹੂਏ ਸਤਾਰੋਂ ਕਾ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ,
ਖਮੋਸ਼ ਜੇ ਬਿਆ-ਬਾਣ ਕਿਸੀ ਚੇਹਰਾ ਕਾ ਪ੍ਤਿਬਿੰਬ ਦਿਖਾਉਗਾ,
ਹੋਗੀਂ ਕਿਸੀ ਸੇ ਬਾਤੇਂ ਮੈ ਏਕਲਾ ਨਾ ਬੜ-ਬੜਊਗਾ,


ਏਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਤੋ ਬਾਤ ਹੈ,
ਚੰਨ ਚੜਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਗਾ।।


ਏਕ ਅਜ਼ਨਬੀ ਸਾ ਕਰੀਬੀ ਬਣ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਆਏਗਾ,
ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਨੇ ਕੋ ਕਹਿ ਦਊਗਾ ਜਬ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਆਏਗਾ,
ਗੁਲਾਬ ਹਾਥ ਮੇਂ ਫਿਰ ਸੇ ਖੁਸਬੂ ਮਹਿਕਾਏਗਾ,


ਚੰਨ ਚੜਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਗਾ।।
ਏਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਤੋ ਬਾਤ ਹੈ......


ਰੋ ਉਠੂ ਗਾ ਜਬ ਆਪਨੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸਣਾਊਂਗਾ,
ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਏ ਮੇਂ ਬੋ ,
ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰ ਵੀ ਏਕਲਾ ਹੋ ਕਰ ਵੀ ਏਕਲਾ ਨ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਮੈਂ ,
ਉਸ ਕਾ ਖਿਆਲ ਜਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਆਏਗਾ,


ਏਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਤੋ ਬਾਤ ਹੈ,
ਚੰਨ ਚੜਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਗਾ।।


ਹਸੀਂ ਉਸ ਕੀ ਫਿਰ ਸੇ ਯਾਦ ਆਏਗੀ,
ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ਼ ਸੇ ਗੁਆਚ ਕਰ, ਦਰਦ ਕਾ ਅਨੰਦ ਲੇ ਪਾਉਗਾ ਮੈਂ ,
ਖੁਆਬੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਉਗਾ, ਖੋ ਤਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ,


ਏਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਤੋ ਬਾਤ ਹੈ,
ਚੰਨ ਚੜਕੇ ਵੀ  ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਗਾ।।


ਲਹਿਰੇਂ ਪਿਆਰ ਕੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸੇ ਆਏਗੀ,
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਗਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕਰ,
ਝੂਮ ਉਠੇਗਾ ਤਨ-ਵਧਨ ਏਕ ਐਸੀਂ 'ਧੁਨ' ਸੁਣ ਕਰ,
ਏਸ ਜਮੀਂ ਪਰ ਵਾਪਸ, 'ਸੰਦੀਪ' ਫਿਰ ਸੇ ਨਾ ਆਏਗਾ,ਚੰਨ ਚੜਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਗਾ।।
ਏਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਤੋ ਬਾਤ ਹੈ.......