ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ - ਸੁੱਖਵੰਤ ਬਾਸੀ

ਪਿਆਰ, ਪੈਸਾ,
ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ।
ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ,
ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਜਰੂਰੀ,
ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ,
ਪਿਆਰ ਬਿਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ!

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ।
ਪਿਆਰ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ,
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ,
ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ!

ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਦੇਖੀਏ,
ਤਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੌਖੇ।
ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ,
ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ!
ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗੇ,
ਜੇ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ!

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ,
ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ ਖੁਸ਼!

ਰੱਬਾ, ਵੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੌਗਾਤ,
ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਚੇਤੇ, ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ!


ਸੁੱਖਵੰਤ ਬਾਸੀ, ਫਰਾਂਸ
26 Nov. 2018