ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ - ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਤੁਝੇ ਸੰਭਲਨਾ ਹੋਗਾ,
ਦੁਨਿਆ ਕੀ ਚਲਾਕੀਓਂ ਕੋ ਸਮਝਨਾ ਹੋਗਾ,
ਦੁਨਿਆ ਹੈ ਕੀਚਡ, ਹਰ ਕੋਈ ਫਸਾ ਇਸ ਦਲਦਲ ਮੇ,
ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਨਾ ਚਾਹਤਾ ਗਰ ਦਲਦਲ ਮੇ,
ਤੋ ਤੁਝੇ ਅਲਗ ਕਾਹ ਪਰ ਚਲਨਾ ਹੋਗਾ।
ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ........................
ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਮਸੇ ਅਪਨਾ ਹੀ ਬਨਕੇ,
ਦਸਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਮਕੋ ਅਪਨਾ ਸਾ ਬਨਕੇ,
ਤੁਮਹੇ ਇਨ ਸਾਂਪੋਂ ਸੇ ਬਚਨਾ ਹੋਗਾ,
ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ.........................
ਏ ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲ, ਤੂੰ ਬਸ ਇਤਨਾ ਜਾਨ ਲੇ,
ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਚੇਹਰੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇ,
ਦੁਨਿਆ ਮੇ ਜੀਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਨੇਕ ਹੱਦੋਂ ਸੇ ਗੁਜਰਨਾ ਹੋਗਾ।
ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਤੁਝੇ ਸੰਭਲਨਾ ਹੋਗਾ,
ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਤੁਝੇ ਸੰਭਲਨਾ ਹੋਗਾ,

ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ,
ਯਮਨਾ ਨਗਰ, ਹਰਿਆਣਾ।

28 Nov. 2018