ਓਹ,,? - ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

ਬੱਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ,

ਓਹ ਸਭੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਕੁਝ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਣ ਵਾਲੇ,

ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਮਲਮ ਓਹ ਲਾਉਂਦਾਰਿਹਾ ।

ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਕਾਇਆ ਓਨੇ,

ਤੇਰੀ ਵਫਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਓਹ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ।

ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਸੀ ਰੋਈ,

ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਓਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ।

ਨੇਰੇ-ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ੳਦ੍ਹਾ ਪੰਧ ਵੀਬਥੇਰਾ,

ਅਮੁੱਕ ਹਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਓਹ ਜਲ਼ਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਰੱਖੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੁਝ ਦਰਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰਓਹ,

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਓਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਾਉੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਦੇ ਪੈਂਡੇਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸਰ ਹੋਣੇ ਓਸ ਤੋਂ,

ਐਵੇਂ ਬੇ-ਆਸੇ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਓਹ ਗਾਹੁੰਦਾਰਿਹਾ ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਓਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਜਹੀ ,

ਭਾਵੇਂ ਪਲ-ਪਲ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਓਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਭਾਵੇਂ ਪਲ-ਪਲ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਓਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
88376-44027