ਚਲੋ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ  - ਜਸਵਿੰਦਰ 'ਜਲੰਧਰੀ'

ਚਲੋ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ,
ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਸਾਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।

ਜ਼ਹਿਰ ਫੱਕ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀਏ, ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹਵਾ,
ਬੱਧੀਜੀਵੀ,ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ, ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।

ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਗੰਭੀਰ' ਬੜੀ,
ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨਾਲ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਵਹਿੰਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।

ਚਲੋ ਫੂਕੀਏ,ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਏ,ਨਾੜੀ ਕਦੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ,
ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਐਂਵੇਂ  ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।

ਪੀੜ ਪਰਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਏ, ਗਰਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਜਾਂ ਤੋਂ,
ਕਰਜੇ ਦਾ ਕੀ ਸਿਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ,ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।

ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਦਾਬੇ ਪਾਉਣਾ,ਰੋਅਬ ਝਾੜਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ,
ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
           
 ਜਸਵਿੰਦਰ 'ਜਲੰਧਰੀ'
  98768-07218

12 Jan. 2019